Translate
Sök
Barn hämtar vatten i flyktinglägren i Uganda. Barn hämtar vatten i flyktinglägret Paolorynia i norra Uganda.
Uganda
24 aug 2017

Rent vatten är liv – eller död

När flyktinglägren i norra Uganda fylls ett efter ett blir det livsviktiga vattnet snabbt en bristvara. Ett sätt att lösa situationen är att rena vatten från Nilen. Röda Korsets expert Tomas Ärlemo berättar hur det går till.

Varje dag passerar närmare 2000 människor från Sydsudan gränsen till Uganda där flyktinglägren ett efter ett blir fulla.

– Så långt ögat kan nå ser man enkla hyddor uppbyggda, många av dem bara av pålar och presenningar. Vissa av flyktinglägren kan man snarare kalla bosättningar, eftersom många av de som bor där inte kan återvända till sitt hemland inom överskådlig tid, säger Tomas Ärlemo, som är en av Svenska Röda Korsets vatten- och sanitetsexperter.

Tomas Ärlemo i Uganda.

FN beräknar att Uganda tagit emot närmare 1 miljon flyktingar från grannlandet. Det är siffror nästan omöjliga att förstå. Än mindre att ett av världens största flyktingläger, Bidibidi i norra Uganda, består av omkring 272 000 människor. Ett annat är Palorinya där 148 000 människor slagit sig ner, ett tredje Rhino med 87 000 flyktingar.

Det var under en fältresa i norra Uganda tillsammans med Ugandas Röda Kors som Tomas såg att vattnet till flyktinglägret Rhino Camp riskerade att ta slut.

– Ett av de vattenreningsverk som redan fanns på plats hämtar sitt vatten från floden Enyau, vi kunde se från en vecka till en annan, att vattennivån sjönk, samtidigt som vi såg hur allt fler nyanlända flyktingar samlades i nya läger, berättar han.

Tomas visar en film i sin dator, det ser mer ut som en soptipp, bråte på marken, torrt och dammet yr i vinden, en kvinna kommer gående med ett litet barn i knyte på ryggen, ett spädbarn i famnen. Någon försöker laga mat över eld, ett skynke ger skugga från ihärdig sol.

– Det var katastrofal vattenbrist och extremt dåliga sanitära förhållanden, med överhängande risk för kolerautbrott, säger Tomas.

Flyktingläger i Uganda.

– När mörkret föll fanns heller ingen belysning, en säkerhetsmässig mardröm. Dessutom var tillgången till rent vatten dålig. Om inget gjordes skulle sannolikt människor dö.

Tillsammans med Ugandas Röda Korset satte han igång den apparat som är ett inoljat koncept inom Röda Korset. Förfrågan om stöd formuleras och skickas av den lokala rödakorsföreningen till internationella rödakorsfederationen i Genève i Schweiz. Därefter går en förfrågan ut till alla nationella rödakorsföreningar som har efterfrågad expertis.

Svenska Röda Korset är en av de nationella rödakorsföreningar som tillhandahåller vatten genom en så kallad ERU M40, (Emergency Response Unit), som kan rena 600 000 liter vatten per dygn och därmed förse 40 000 människor med 15 liter vatten per person och dag. Det är vad flera organisationer gemensamt har kommit fram till som minsta nödvändiga dagliga vattenmängd för en människa. I Sverige förbrukar en person i snitt 150 liter varje dag.

– Varje människa behöver vatten att dricka, till matlagning och disk, för att sköta sin personliga hygien och för att tvätta sina kläder. Utan vatten till att sköta sin dagliga hygien, som att tvätta händerna efter toabesök och före man äter, riskeras spridning av olika typer av sjukdomar, säger Tomas.

Vattenreningsanläggning vid Nilen.

Vattenbrist, dålig hygienhållning och dåliga sanitära förhållanden ökar risken för förorening av mat och dricksvatten. En av de värsta vattenburna sjukdomarna är kolera, som kan liknas med en oerhört kraftig magsjuka. Kolera är ofta en följd av en katastrof där det råder brist på rent vatten och god sanitär miljö som toaletter och möjlighet att tvätta händerna.

– Om man inte får vård kan man dö av uttorkning då kroppen inte behåller något av det man äter eller dricker, berättar Tomas.

När Svenska Röda Korset fått förfrågan från internationella rödakorsfederationen om att skicka vattenreningsverket, går det fort.

Personal som är utbildade i att bygga upp ERU M40 tillfrågas om möjlighet att åka iväg, oftast sker avresa inom fyra till fem dagar. Själva anläggningen skickas från Wien, eftersom vårt arbete med att rena vattnet är ett samarbete med Österrikiska och Tyska Röda Korset.

Parallellt med att personal mobiliseras och reningsanläggningen skickas iväg väljs en plats där anläggningen kan byggas upp och förbereds för detta.

– Förhandlingar med markägare och de lokala myndigheterna är en stor del av förarbetet, och näst intill omöjligt att genomföra om vi inte samarbetar med det lokala Röda Korset, säger Tomas.

Utöver det behöver lokala entreprenörer med maskiner anlitas för markarbeten.

– På platsen som valdes ut i norra Uganda behövde vi exempelvis göra en helt ny väg för att komma ner till vattnet, berättar Tomas.

Vattenreningsverket skulle sättas upp i KamuKamu vid Nilens strand, 15 kilometer från närmaste flyktingläger.

– Vi valde platsen eftersom Nilen är en stor flod, med bra vattenflöde. Vattennivån skulle aldrig sjunka, även om vi pumpar upp stora mängder vatten, säger Tomas.

Det renade vattnet transporteras sedan i tankbilar till flyktinglägren.

– Även detta en utmaning att lösa. Att transportera vatten på väg är dyrt, dessutom hade vi annalkande regnperiod som hängde över oss hela tiden. Den hade varit välkommen för att höja vattennivån i de sinande vattendragen, men mindre bra för transporter eftersom redan undermåliga vägar blir ännu sämre av regnet.

Inte minst skulle den stora vattenreningsanläggningen, som väger närmare 25 ton, transporteras från flygplatsen i staden Entebbe dit den flugits in från Österrike, till KamuKamu där den skulle byggas upp. Det är sextio mil, varav den sista biten går på mycket dåliga vägar.

Att säkerställa att rätt utrustning skickas till rätt plats är en stor utmaning i katastrofmiljöer där informationen kan vara bristfällig och omständigheterna kaotiska.

Tvättar händerna.

– En stor vattenanläggning som är felplacerad, utan rätt förutsättningar att distribuera stora kvantiteter vattnet till de behövande är inte till någon hjälp. Det tar ungefär två veckor från det att katastrofen inträffat tills vatten levereras, en tidsperiod som vi försöker minimera, säger Tomas som tidigare satt upp vattenreningsverk i bland annat Filippinerna, Haiti, Sydsudan och Zimbabwe.

En snabb och temporär lösning kan vara att så fort det går leverera klortabletter för att rena hushållsvatten och att genomföra informationskampanjer i väntan på att rent vatten levereras från anläggningen.

En del av uppdraget är nämligen att informera om hur viktigt det är att tvätta händerna efter toalettbesök, och stödja den lokala rödakorsföreningen när de skapar förutsättningar för de drabbade att bygga egna latriner och göra informationskampanjer om hygien.

– Det kan låta självklart att man inte ska göra ifrån sig nära det vatten man ska dricka, men under katastrofförhållanden finns sällan toaletter, då är risken stor att bakterier från avföring på marken transporteras med regnvatten ner till den flod man tar vatten ifrån, säger Tomas.

Han betonar vikten av att arbeta med lokala rödakorsföreningar, men också med den lokala befolkningen.

– Det är alltid det lokala Röda Korset och deras frivilliga som arbetar hårdast, och som känner sin närmiljö bäst, det skulle inte gå utan dem.

Människor hämtar vatten.

När reningsverket ERU M40 var på plats i KamuKamu för att sättas upp var marken förberedd och vägar byggda. På plats fanns också ett team på sju personer från Svenska, Österrikiska och Tyska Röda Korset, och drygt 20 personer från Ugandiska Röda Korset.

Efter en veckas monteringsarbete kunde det nya reningsverket så sättas igång och börja leverera rent vatten, till och med mer än vad som utlovats. Hela 800 000 liter per dygn pumpas nu ut, vilket försörjer drygt 53 000 människor med vatten varje dag.

– Vissa dagar, när det finns gott om tankbilar, kan vi leverera över en miljon liter rent vatten till flyktinglägren, säger Tomas.

Hur vattenfrågan ska lösas efter den initiala katastroffasen är något som bestäms i ett tidigt skede. Redan innan vattenreningsverket börjar byggas upp ska det finnas en så kallad ”exit strategy”. Så gott som alltid innebär det att utrustningen lämnas kvar i landet och att driften tas över av den nationella rödakorsföreningen.

 För Ugandas del är vattenfrågan en ständig utmaning och FN räknar med att landet kommer att ta emot 400 000 flyktingar bara under 2017. Röda Korset har därför bestämt att vattenreningsverket i KamuKamu ska stå kvar på platsen intill Nilen där det byggts upp och att driften ska tas över av Ugandas Röda Kors.

– Människorna här blir fler och fler och de kommer att behöva rent vatten under lång tid framöver, avslutar Tomas.

Text: Bodil Sjöström

FAKTA: ERU – Emergency response unit

 • Röda Korset har utvecklat olika katastrofmoduler för att snabbt bistå människor, så kallade Emergency Respose Units (ERU).
 • ERU M40 är en komplett enhet för vattenrening som består av såväl teknisk utrustning som specialutbildad personal från Svenska Röda Korset, som med kort varsel kan ställa upp i en insats.
 • Utrustningen är dimensionerad för att kunna ge 600 000 liter rent dricksvatten till 40 000 människor per dag.
 • Rödakorsrörelsen har, i samarbete med andra organisationer, beräknat att den minsta nödvändiga vattenmängden för varje människa är 15 liter per dygn.
 • I Sverige förbrukar en person i snitt 150 liter vatten per dygn. 

FAKTA: Över två miljarder saknar toalett

 • Vatten är grundläggande för alla människors överlevnad.
 • Över 650 miljoner människor i världen saknar tillgång till rent vatten. Över hälften bor i Afrika söder om Sahara eller i Asien.
 • Nästan 2,4 miljarder människor saknar tillgång till en toalett.
 • Varje år drabbas uppskattningsvis 1,3–4 miljoner människor av kolera som kan leda till livshotande vätskebalansrubbning inom några få timmar.
 • Varannan minut, dygnet runt, året om, dör ett barn av diarré orsakad av förorenat vatten och dåliga sanitära förhållanden.
 • Tillgång till rent vatten och sanitet kan rädda cirka 842 000 liv varje år.
 • FN slog 2010 fast att vatten och sanitär utrustning är grundläggande mänskliga rättigheter.

Källor: WHO, WATERAID, UNICEF

FAKTA: Så jobbar Röda Korset

 • Under katastrofer och kriser orsakar bristen på dricksvatten, toaletter och renlighet allt värre problem. Därför är vatten- och sanitetsfrågor nästan alltid en del i Röda Korsets katastrofarbete.
 • Varje år hjälper Röda Korset ungefär 1,5 miljoner människor som behöver få tillgång till rent vatten.
 • Tekniken är enkel och liknar den som används vid svenska vattenverk. Grunderna är att orena ämnen i vattencisternerna ska flockas och sjunka till botten. Därefter kloreras vattnet.
 • Sanitet är lika viktigt som vatten. Vid dålig sanitet är risken hög att sjukdomar sprids. Därför är vårt mål att se till att det finns latriner på plats, fungerande avlopp och möjlighet att tvätta händerna.
 • Våra specialutbildade delegater utbildar också i vikten av god sanitet och hygien.

Taggar

Uganda Hälsa