Translate
Sök
Under den långa torkan sommaren 2018 uppstod flera skogsbränder i Sveriges skogar. Engagemanget för att hjälpa till runt om i Sverige var stort. Många kretsar och frivilliga kom igång och gjorde ett fantastiskt arbete, och med över 5 000 intresseanmälningar av spontanfrivilliga. Röda Korset fick en förfrågan från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) om att åta oss uppdraget att koordinera spontanfrivilliga och underlätta samverkan mellan frivilligorganisationer lokalt där det behövs. Fokus för Röda korsets insats låg på att se till att frivilliginsatsen var långsiktigt hållbar och på att öka beredskapen för nya bränder runtom i Sverige.   Förstahjälpare Sanne Svedberg. Under den långa torkan sommaren 2018 uppstod flera skogsbränder i Sveriges skogar. Engagemanget för att hjälpa till var stort. Förstahjälpare Sanne Svedberg var en av de som ställde upp.
Årsredovisning
04 apr 2019

Så jobbade Röda Korset 2018

Röda Korset kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof. Tack vare gåvor och stöd kunde vi hjälpa utsatta människor i en rad kriser och katastrofer som inträffade 2018 – kriget i Syrien, hungersnöden i Jemen och skogsbränderna i Sverige för att nämna några.

Under 2018 arbetade totalt 191 nationella rödakorsföreningar i världen mot samma mål, det vill säga att förhindra och lindra mänskligt samt skydda liv och hälsa och säkerställa respekten för varje människas värdighet.

Svenska Röda Korset var en av dem. Vi ägnade oss åt allt från internationella insatser i krig och naturkatastrofer till lokala aktiviteter för utsatta i Sverige. Vi finns över hela landet, uppdelade i 774 lokalföreningar med 26.000 volontärer.

Tack vare 94.500 månadsgivare, insamlingar och gåvor från privatpersoner och näringsliv kunde vi vid årets slut summera våra insamlade medel till 351 miljoner kronor (350.604.000). Under 2018 gick 45 procent av våra insamlade medel till internationella insatser, 37 procent användes till insatser i Sverige, resterande 18 procent var kostnader för insamling och administration. Läs mer om hur din gåva används här.

På plats för att rädda liv och ge hopp

År 2018 präglades av fortsatta oroligheter i världen. Röda Korset bidrog med 17 akutstödsinsatser till krisdrabbade områden och med långsiktigt stöd till 21 länder. Etthundrafyra svenska delegater tjänstgjorde vid internationella insatser och vi stöttade vårdprojekt i totalt 14 länder.

I samband med sommarens skogsbränder var vi snabbt på plats och erbjöd bland annat första hjälpen, krisstöd, mat och dryck till evakuerade och personal. Vi ansvarade också för att samordna spontanfrivilliga på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Stöd till krigsskadade

Förutom de akuta insatserna fortsatte vi vårt långsiktiga arbete för utsatta människor i Sverige. Sedan den tillfälliga asyllagen trädde i kraft 2015 har patienternas mående på våra fem behandlingscenter för krigsskadade och torterade påverkats negativt. Under året utökades därför behandlingsverksamheten. Särskilda satsningar gjordes för att hjälpa fler barn och unga som varit med om svåra upplevelser.

Under 2018 drevs också verksamheter till stöd för anhöriga som vårdar närstående på 70 platser i landet.

Papperslösa och splittrade familjer

Trycket på vår vårdförmedling för papperslösa och andra migranter har ökat. År 2018 togs 473 patienter emot. Behovet av efterforskning av anhöriga var fortsatt stort 2018. Positivt är att vi lyckades bidra till fler positiva efterforskningsärenden jämfört med tidigare år. Förra året avslutades 194 ärenden positivt, en ökning med 22 procent sedan 2017.

Vi påverkar samhället

Under 2018 genomförde vi flera upprop och lanserade rapporter för att driva opinion i frågor som är viktiga för Röda Korset. Några exempel:

  • Informationskampanj för att uppmärksamma den akuta situationen i Jemen.
  • Med anledning av den nya gymnasielagen uppmanade vi regeringen att se över reglerna för en mer rättssäker tillämpning av lagen.

Under hösten lanserade vi rapporten Nedslag i verkligheten – Tillgång till vård för papperslösa för att lyfta de hinder papperslösa möter och presentera åtgärder för förbättring.

Internationellt stöd

  • Syrien – 27 miljoner kronor med fokus på katastrofhjälp som mat, vatten och sjukvård.
  • Bangladesh – 20 miljoner kronor främst inriktat på vattenförsörjning, sanitet och sjukvård.
  • Indonesien – 10,5 miljoner kronor till arbete med att evakuera och stötta människor drabbade av jordbävningar, tsunamis och vulkanutbrott.
  • Somalia, Kenya och Nigeria – 7 miljoner till stöd för att lindra matbrist under torkan.
  • Jemen – 5,5 miljoner kronor till människor på flykt, med fokus på rent vatten.
  • Venezuela – 2 miljoner kronor till grannlandet Colombia dit många venezuelaner flytt undan den svåra politiska situationen.
  • Mauretanien – 2 miljoner kronor för att lindra matbristen i torkans spår.

Vill du läsa hela vår årsberättelse? Varsågod! Du hittar den här.