Translate
Sök
Papperslösa
01 jun 2011

Frågor och svar om papperslösa och rätten till vård

"Varför arbetar Röda Korset med papperslösa?"

Röda Korsets uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande - var det än uppstår och vem det än drabbar. Detta innebär att vi aldrig tar ställning i en konflikt och heller aldrig gör skillnad på människor utifrån deras legala status.

FN:s deklarationer slår fast rätten till hälsa på lika villkor i en mycket vid bemärkelse, vilket Sverige skrivit under. Det är mänskliga rättigheter, inte medborgerliga.

- För Röda Korset är det en självklarhet att alla människor ska ha tillgång till vård på samma villkor. Vi ser dagligen hur barn och vuxna far mycket illa och får utstå ett stort lidande till följd av att de inte får den vård de behöver. Det är nu hög tid att det sker en ändring i svensk lagstiftning för att leva upp till de internationella åtaganden som Sverige har gjort när det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna, säger Ingela Holmertz, chef för nationella avdelningen på Svenska Röda Korset.

Frågan om vård av papperslösa och asylsökande rymmer många dimensioner. Det finns människorättsliga aspekter, så väl som medicinsk-etiska och humanitära. Dessutom finns ett folkhälsoperspektiv på området.

"Det är olagligt att ge och förmedla vård till papperslösa."

- Nej, det finns ingen lag som säger att man inte får ge vård till papperslösa . Tvärtom är det så att det finns yrkesetiska principer som vägleder vårdpersonal och som säger att man ska ge vård ”efter behov”. Röda Korset menar däremot att det verkligen behövs en reformering av lagstiftningen så att man inte lägger de tunga etiska besluten om vem som ska ha vård och inte på vårdpersonalen.

"Personer som fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd måste åka tillbaka till landet de kom ifrån, och inte stanna här och ta del av vår välfärd."

- Röda Korset menar att det inte kan vara försvarbart att i ett land som Sverige neka någon sjukvård som är i behov av det. Det är också orimligt att neka någon sjukvård som ett sätt att få honom eller henne att lämna landet. Att bidra till fysiskt och psykiskt lidande och i vissa fall död kan inte accepteras av något skäl. Det är inhumant och ovärdigt.

Det är visserligen sant att många av dessa personer har fått avslag på sina asylansökningar och har avvisningsbeslut hängande över sig men Röda Korset menar att man inte bör göra tillgången och rätten till sjukvård till ett migrationspolitiskt instrument. Rätten till vård på lika villkor är något som vi alla ska ha del av oavsett var och i vilka omständigheter vi befinner oss.

"Massor av människor kommer nu att komma till Sverige och vi måste ge dem gratis sjukvård."

- Röda Korset menar att papperslösa ska få tillgång till subventionerad vård på samma villkor som andra som befinner sig i Sverige. Det finns inga studier eller erfarenheter som tyder på att sjukvård i sig gör att människor flyttar på sig. Det finns exempel från andra länder, exempelvis Spanien, som redan nu har ett mycket generöst sjukvårdssystem för papperslösa och där man har frågat de papperslösa om betydelsen av sjukvård för deras migration. Det visade sig att majoriteten inte hade en aning om att de kunde få tillgång till sjukvård. De hade migrerat av andra anledningar. Det finns inget som tyder på att folk skulle lämna sina hem komma till Sverige i större omfattning enbart för möjligheten att få tillgång till sjukvård. Det är oftast helt andra skäl som ligger bakom migration.

"Att ge sjukvård till alla kommer innebära att vi får kraftiga ökningar av kostnaderna och en belastning för samhället."

-Papperslösa som befinner sig i Sverige blir ibland sjuka och då kan de behöva vård. Att ge dessa människor tillgång till primärsjukvård skulle sannolikt sänka de totala kostnaderna för vården då den akutsjukvård som kan följa ofta är mycket dyr vård. Dessutom finns en uppenbar risk att papperslösa som blir sjuka hamnar i en ond cirkel där avsaknaden av sjukvård leder till ytterligare ohälsa och därmed i förlängningen ännu högre kostnader för samhället.

"Vad betyder papperslös?"

Papperslösa kallas de migranter som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd. I Sverige lever cirka 35 000 människor som papperslösa. Detta är en av de mest utsatta och sårbara grupperna i vårt land, människor lever utan vare sig sociala skyddsnät eller rättslig status. Det faktum att denna grupp diskrimineras och inte har tillgång till vård på lika villkor har kritiserats upprepade gånger av FN. Svenska Röda Korset möter varje år tusentals av dessa papperslösa barn och vuxna vilket ger en djup inblick i svåra levnadsförhållanden och misär. Röda Korset ser en stor nöd hos dessa människor. En nöd som rör inte bara sjukdomar, utan de allra mest basala behov.

 

Taggar

Papperslösa
Röda Korset månadsgivare

Bli hjälpen som aldrig lämnar

Som månadsgivare i Röda Korset är du en del av världens största mänskliga skyddsnät. Tillsammans kämpar vi för att återuppbygga samhällen och ge människor en framtid. Du bidrar med så mycket du vill, så länge du vill.

Bli månadsgivare i dag