Translate
Sök
Skuggsamhället. Antalet personer som lever i utsatthet ökar, i Sverige och i hela Europa. Antalet personer som lever i utsatthet ökar, både i Sverige och i hela Europa.
Papperlösa
11 jan 2019

Fler lever utanför välfärdssystemet i Sverige

Välfärdssamhället i Sverige räcker inte längre till. Tiotusentals människor i landet lever i utsatthet, utan tak över huvudet, mat eller hjälp om de blir sjuka. I stället är det organisationer som Röda Korset i allt större utsträckning hjälper människor som faller utanför samhällets skyddsnät.

I Sverige talar vi ofta om ”skuggsamhället”, och syftar då på människor som lever vid sidan av samhället och sällan finns med i någon officiell statistik. Framför allt handlar det om dem som kallas papperslösa. Johanna Saunders på Röda Korset i Malmö tycker att begreppet är problematiskt.

– Ordet skuggsamhälle för tankarna till den undre världen, till kriminalitet. Begreppet signalerar ett avståndstagande – att vi andra inte har något som helst ansvar för att personerna har hamnat där de är, säger hon.

– I själva verket handlar det om människor mitt ibland oss, underbetalda städare och diskare, traffickingoffer, EU-migranter, ensamkommande ungdomar vars ålder skrivits upp, papperslösa och svenskar som fallit igenom samhällets skyddsnät. Gemensamt för dem är att de lever i utsatthet och att de lider brist på grundläggande rättigheter.

Många lever i hemlöshet

Statistiken över hur många som lever i utsatthet är osäker. Klart är dock att antalet ökar, inte bara i Sverige utan i hela Europa.

Internationella Röda Korsets rapport Think differently – Humanitarian impacts of the economic crisis in Europe från 2013 uppger att antalet personer som var beroende av Röda Korset för att få mat för dagen ökade med 75 procent mellan 2009 och 2012 i 22 europeiska länder. Och detta var alltså före den stora flyktingvågen 2015.

Läs också: Muhammad lever utanför samhället

I Stockholms Stadsmissions rapport Hemlös från 2017 noteras att i Socialstyrelsens mätning av hemlöshet i Sverige 2011 uppskattades omkring 34.000 personer leva i hemlöshet eller på andra sätt vara utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden. Redan då bedömdes siffran vara i underkant eftersom papperslösa, EU-medborgare utan permanent uppehållstillstånd och andra hemlösa som av olika anledningar inte var kända av myndigheterna inte omfattades av beräkningen.

Röda Korset hjälper allt mer

I takt med att den offentliga sektorn inte klarar välfärdsuppdragets alla delar, samtidigt som det tillkommer nya grupper i behov av stöd, tar organisationer som Röda Korset ett allt större ansvar.

– Det finns en ovilja i samhället att inse att de välfärdssystem vi byggt upp inte fungerar. Man vill att trygghetssystemen ska finnas, men de är helt enkelt inte lika heltäckande längre. Följden blir att de mest utsatta blir ännu mer utsatta, de ekonomiska klyftorna växer och det finns även stora skillnader i hälsa mellan olika grupper, säger Johanna Saunders och tillägger:

– Samhället har förändrats i en mer individualistisk riktning och det avspeglas även i politiken. Därtill kommer det faktum att det händer saker på ett globalt plan. Jag tänker då närmast på migrationen, både inom Europa och i resten av världen.

Konsekvensen av det ofullständiga skyddsnätet blir för många en kamp för överlevnad. Barn, ungdomar och kvinnor drabbas hårdast och blir ofta utnyttjade. En del hamnar i prostitution, drogberoende och kriminalitet. 

Papperslösa har rätt till vård 

Alla människor i Sverige har rätt till sjukvård, utbildning och rätt att få äta sig mätta. Alla barn och unga under 18 år har rätt till skola och till kostnadsfri vård. Vuxna papperslösa har rätt till subventionerad sjukvård som inte kan anstå. Därtill säger socialtjänstlagen att enskilda i behov av bistånd ska kunna få stöd och hjälp av den kommun där de vistas, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

– Tyvärr fungerar det väldigt olika i olika kommuner. Och för att vi civila organisationer ska kunna göra en bra insats krävs att kommunerna vill samarbeta med oss, säger Johanna Saunders.

Ökat engagemang att hjälpa

I flera kommuner samarbetar Röda Korset, Stadsmissionen, Svenska kyrkan och en rad mindre lokala nätverk för att möta de utsattas mest grundläggande behov. På många håll arbetar man även med integrationsfrämjande åtgärder som samhällsinformation, språkutbildning och social gemenskap, samt med strukturerad politisk påverkan.

– Men det är viktigt att understryka att vi inte ska ta över det offentliga samhällets ansvar. Därför måste kommunerna också vara med, säger Johanna Saunders.

Hon konstaterar att utsattheten troligen inte kommer att minska framöver, snarare tvärtom. Positivt är dock att svenskarnas engagemang verkar öka och att Röda Korsets samarbete med andra civila organisationer genomgått en stark utveckling under senare år.

Taggar

Papperslösa