Translate
Sök
Familjer hör samman tycker Röda Korset. Vi har granskat tillfälliga utlänningslagens konsekvenser. Vi har granskat följderna av den tillfälliga utlänningslagen och ser allvarliga konsekvenser.
Rapport
03 okt 2018

Tillfälliga utlänningslagen – här är konsekvenserna

Rätten att återförenas med sin familj begränsades kraftigt 2016. Många har väntat i snart tre år på att få återse sina anhöriga. Nu ser vi konsekvenserna av lagen. Vår nya rapport visar på omfattande psykisk ohälsa hos de som drabbas.

Två är efter att den tillfälliga utlänningslagen infördes har Röda Korset gjort en utredning kring dess humanitära konsekvenser. Vi har gått igenom domar, gjort intervjuer med människor som påverkas av lagen liksom med representanter för yrkesgrupper som möter denna grupp inklusive Migrationsverket.

Resultatet i rapporten baseras även på intervjuer med frivilliga inom Röda Korset och svar från enkäter som skickats till psykologer och kuratorer som arbetar på Svenska Röda Korsets fem behandlingscenter för krigsskadade och torterade.

Rapporten visar att det mänskliga lidande som många varnade för innan lagen infördes har blivit verklighet. Det konstateras också att det inte finns något som talar för att den tillfälliga lagen skulle vara huvudorsaken till det minskade asylmottagandet under 2016, vilket var lagens syfte.

Familjer splittras och psykisk ohälsa ökar

Den tillfälliga asyllagen har lett till att föräldrar och barn i många fall skiljs åt under flera års tid vilket lett till ökad psykisk ohälsa. Många familjer där en eller flera personer beviljats skydd i Sverige har fått beslut om att de nekas familjeåterförening under de tre år lagen gäller. Den psykiska hälsan påverkas mycket negativt av att hållas åtskild från sin familj och rapporten visar att en ökad risk för depression och posttraumatiskt stressyndrom. Intervjuerna i rapporten visar att skammen i att inte lyckas få hit sin familj och känslan av misslyckande gör det svårt för många att upprätthålla kontakten.

"Hans mamma försöker tvinga honom att prata med mig, säger att annars ska han inte få det eller det. Sonen tar då telefonen, tittar på den, säger att han får ont i ögonen och slänger den ifrån sig. Förut var det enklare, när han inte kunde prata. Nu har han börjat fråga varför jag inte tar honom till parken, varför jag inte köper saker till honom. Han säger att pappa tycker inte om mig – han är inte här."

Ali, som flytt från Syrien, är en av de vars liv påverkats av den tillfälliga lagen. I nästan tre år har han väntat på att återförenas med sin son och hustru.

Hårda försörjningskrav – kvinnor drabbas

Rapporten visar också att de strikta försörjningskraven är mycket svåra för många att uppfylla och att kvinnor riskerar att drabbas hårdare av dessa än män. En genomgång av domar visar att ärenden om familjeåterförening ofta avslås trots att familjemedlemmen i Sverige har både bostad och inkomst eftersom dessa inte ansetts tillräckliga. Kvinnor har ofta svårare att uppfylla försörjningskraven om de befinner sig i Sverige eftersom de i många fall står längre ifrån arbetsmarknaden. Kvinnor har också ofta svårare än män att klara sig i hemländerna om de är ensamma kvar. Intervjuerna i rapporten talar för att kvinnor och barn i många fall lever i hemländerna eller i tredje land under svåra förhållanden.

Svårt att behandla trauma

En tredje slutsats är att införandet av tillfälliga istället för permanenta uppehållstillstånd har lett till en ökad psykisk ohälsa. Det bekräftats av samtliga intervjuade personer med tillfälliga uppehållstillstånd och även i intervjuer med vårdpersonal. Tillfälliga uppehållstillstånd försvårar även möjligheterna till effektiv traumabehandling.

Ömmande omständigheter har minskat

Slutligen visar rapporten att andelen beviljade uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter kan ha minskat med så mycket som en tredjedel. Det är oroande eftersom det är en tillståndsgrund som redan från början är mycket begränsad och som riktas till de personer som är allra mest utsatta. I dag har vi en situation där exempelvis svårt sjuka barn kan utvisas trots att det föreligger starka humanitära skäl.

Röda Korsets rekommendationer

Röda Korsets rekommenderar mot bakgrund av de svåra humanitära konsekvenserna av den tillfälliga utlänningslagen:

  1. Att riksdagen inte förlänger den tillfälliga lagen. Det innebär att den ordinarie utlänningslagen åter ska gälla från och med den 20 juli 2019.

  2. Att reglerna om familjeåterförening justeras i det fall den tillfälliga lagen förlängs eller permanentas. På grund av de svåra humanitära konsekvenserna kan det inte anses proportionerligt att neka familjer återförening längre tid än de tre år den tillfälliga lagen gäller. Rätten till familjeåterförening måste garanteras för alla som beviljas skydd i Sverige och försörjningskrav som försvårar eller omöjliggör familjeåterförening måste ses över.

  3. Om tidsbegränsade uppehållstillstånd fortsatt ska vara huvudregel bör permanent uppehållstillstånd beviljas efter förlängningsansökan om skyddsbehovet kvarstår.

  4. Att begränsningen av rätten till uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter tas bort. Det måste finnas utrymme att ta hänsyn till hälsoskäl och andra omständigheter för att undvika orimliga humanitära konsekvenser, särskilt när det gäller barn.

Läs hela vår rapport om tillfälliga utlänningslagens humanitära konsekvenser

Eller läs tillfälliga lagens konsekvenser - sammanfattningen

In english: Humanitarian consequences of the Swedish Temporary Aliens Act

Vad innebär den tillfälliga utlänningslagen?

Sveriges riksdag beslutade hösten 2015 att föreslå en tillfällig utlänningslag (Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige). Syftet var att minska antalet asylsökande. Den tillfälliga lagen innebar att rätten till uppehållstillstånd kraftigt begränsades och att Sverige lade sig på EU-rättens miniminivå. Röda Korset lyfte redan inför införandet av den tillfälliga asyllagen och de tillfälliga begränsningarna av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, en risk för allvarliga humanitära konsekvenser, exempelvis att familjer splittras och ökad psykisk ohälsa.

Taggar

På flykt