Translate
Sök
Whiteboard tavla i skola. För många av de ensamkommande barn och ungdomarna i Sverige präglas tillvaron av rädsla och oro. För många av de ensamkommande barn och ungdomar vi möter runt om i landet präglas tillvaron av ständig rädsla och oro.
Gymnasielagen
06 sep 2018

Så fungerar nya gymnasielagen

Vi är glada att den nya gymnasielagen nu ger ungdomar chans att avsluta sina studier här i Sverige. Regelverket är dock ganska krångligt – vi reder ut hur lagen fungerar.

Vilka kan ansöka? 

Den nya gymnasielagen gäller för ungdomar som sökte asyl när de var under 18 år, men som har fyllt 18 och blivit vuxna i väntan på besked och som vill plugga klart, till exempel gymnasiet.

Det finns dock ett antal villkor som alla ska vara uppfyllda för att en person ska beviljas uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen.

  1. Du ansökte om asyl första gången den 24 november 2015 eller tidigare.
  2. Du registrerades som ensamkommande barn vid ansökan och blev anvisad till en kommun som skulle ordna ditt boende. dvs. du ska ha varit minderårig när du sökte asyl.
  3. När du fick beslutet om utvisning var du 18 år eller äldre.
  4. Du fick vänta mer än 15 månader på att få ett beslut. Du fick ditt beslut om utvisning den 20 juli 2016 eller senare.
  5. Du studerar, eller har studerat och har för avsikt att studera på gymnasienivå i Sverige.
  6. Du ska befinna dig i Sverige när du ansöker.

Migrationsverket har beslutat att ensamkommande barn som anlände till Sverige före den 24 november 2015, men som fick asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter detta datum, under vissa omständigheter kan omfattas av lagen. Mer information finns här

När kan man ansöka?

Ansökningstiden är begränsad till tre månader: Från och med 1 juli till och 30 september 2018. Därför är det viktigt att informationen sprids.

Vad behövs för att ansöka?

Ansökan görs genom att man fyller i och skickar en särskild blankett till Migrationsverket, där man anger att man har för avsikt att studera. I ansökan ska det också finnas med en individuell studieplan eller annan liknande dokumentation från den skola där man studerar eller har studerat.

Hur många ungdomar berörs av lagen?

Cirka 9000 personer.

Vad tycker Röda Korset om lagen?

Vi tycker att den nya gymnasielagen har vissa brister – framförallt för att den gör ett redan krångligt regelverk än mer invecklat. Trots detta välkomnar vi den nya gymnasielagen. Många av de som berörs kommer från Afghanistan där säkerhetsläget är så allvarligt att ingen bör utvisas dit. Våldet drabbar civila i hela landet och det finns ingen säker plats att återvända till.

Vad betyder domarna som kom i juli 2018?

De första domarna enligt den nya gymnasielagen kom i juli 2018. Migrationsdomstolarna i Malmö, Stockholm och Luleå tillämpade i sina avgöranden den nya gymnasielagen olika. Domstolarna i Malmö och Stockholm har bland annat i två domar, på olika grunder, ansett att lagens bestämmelse om sänkt identitetskrav inte kan tillämpas. Eftersom migrationsdomstolarna har gjort olika bedömningar av om den nya gymnasielagen är förenlig med EU-rätten har Migrationsdomstolen i Göteborg även beslutat att hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen i syfte att få vägledning i frågan.

Den 1 augusti 2018 meddelade Migrationsöverdomstolen prövningstillstånd i målen från migrationsdomstolarna i Malmö och Stockholm. Dessa kommer att handläggas med förtur. Vad gäller EU-domstolen har vi ingen vetskap om hur lång tid processen kommer att ta. Förhoppningen är att domstolen använder sig av ett särskilt förfarande för att snabba på handläggningen. I så fall skulle ett avgörande kunna komma inom tre månader. Det är också oklart hur begäran om förhandsavgörande kan komma att påverka Migrationsöverdomstolens hantering av de två mål som beviljats prövningstillstånd.

Med anledning av migrationsdomstolarnas avgöranden har Migrationsverket tagit beslut om att avvakta med bifallsbeslut enligt den nya gymnasielagen i avvaktan på vägledning från Migrationsöverdomstolen. Verket fortsätter emellertid att avslå ansökningar där myndigheten bedömer att det är uppenbart att den sökande inte uppfyller grundkraven. Eftersom Migrationsverket även fortsätter att inhibera tidigare meddelade utvisningsbeslut för de som vid initial screening bedöms uppfylla lagens kriterier finns ingen risk för utvisning av personer som uppfyller lagens krav.

När det gäller enskilda som sökt uppehållstillstånd utifrån de nya gymnasiereglerna innebär utvecklingen att många riskerar att få vänta på sina beslut. Det är emellertid i sammanhanget viktigt att poängtera att ansökningstiden från den 1 juli till och med den 30 september 2018 är fortsatt gällande och att personer som avser att ansöka enligt den nya gymnasielagen ska ha lämnat in sin ansökan till Migrationsverket under den perioden. De personer som fortfarande har ett öppet asylärende i domstol rekommenderas kontakta sitt offentliga biträde innan de gör en ansökan. Svenska Röda Korset fortsätter att följa och analysera den uppkomna situationen fortlöpande.

Händelseutvecklingen kring den nya gymnasielagen skapar frågetecken och har du frågor kan du kontakta Röda Korsets migrationsrådgivning på telefon 020 – 415 000 som har öppet på tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 09.30 - 12.00 samt för unga på onsdagar kl. 15.00 - 17.00.

Hur kan du få hjälp av Röda Korset?

Här kan du läsa mer om Röda Korsets hjälp till asylsökande och hur du kan få kontakt med Röda Korset runt om i Sverige. 

Text: Katarina Sandberg/Röda Korset
Foto: Sofia Sabel

 

Läs mer:

Migrationsverkets information om gymnasielagen

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar om den nya lagen

Taggar

Integration