Translate
Sök
Foto: Islam Mardini/Syriska Röda Halvmånen/ Röda Korset Foto: Islam Mardini/Syriska Röda Halvmånen/ Röda Korset
Folkrätt
31 maj 2018 Av: Dick Clomén, Policyansvarig, och Therese Garmstedt, Folkrättsrådgivare, Svenska Röda Korset

Månadens folkrättsliga spaningar

Under maj månad har en hel del hänt inom folkrätten. FN:s säkerhetsråd har haft debatt om civilas skydd i väpnad konflikt, det har varit oroligheter på gränsen mellan Israel och Gaza som lett till ett stort behov av medicinsk hjälp i Gaza, samt ett panelsamtal i Sveriges riksdag om lätta vapen-frågor.

Under vecka 21 hölls det en debatt om skydd av civila i väpnad konflikt i FN:s säkerhetsråd med utgångspunkt i internationell humanitär rätt. Att den samlade bilden är mörk framgick tydligt av generalsekreterarens rapport till rådet. I sin briefing av rådet lyfte Internationella rödakorskommittén (ICRC) fyra särskilt angelägna områden 

 • Användningen av explosiva vapen i tätbefolkade områden
  I takt med att striderna allt oftare sker i städer ser Röda Korset stora skador på civila och civil infrastruktur orsakade av högexplosiva vapen.
 • Angrepp mot sjukvården
  Våldet fortsätter att drabba sjukvården i väpnade konflikter. Sedan resolution 2286 antogs i maj 2016 har ICRC dokumenterat 1200 angrepp i 16 länder. Konsekvenserna för befolkningarnas hälsa är katastrofala. I Jemen har 55 % av landets sjukvård slagits ut och den vård som finns saknar utrustning och mediciner. En av de konkreta åtgärderna som ICRC föreslår är att fokusera på militärens operativa praxis. ICRC kommer tillsammans med Svenska Röda Korset genomföra en studie med syftet att förbättra de väpnade styrkornas förmåga att skydda vården under militära insatser.
 • Frihetsberövade personer
  ICRC besöker årligen hundratusentals frihetsberövade och de uttrycker stor oro över våld, tortyr och missförhållanden. Mer resurser, utbildning och oberoende tillsyn behövs för att säkerställa human behandling av fångar.
 • Saknade personer
  Varje år försvinner tusentals personer i samband med väpnade konflikter. Hundratusentals förblir saknade. Detta får konsekvenser under lång tid inte bara för de anhöriga utan för hela samhällen. Sammanfattningsvis konstaterar ICRC att lösningen finns i våra händer. Det handlar om respekten för den internationella humanitära rätten. 

Debatten som följde fokuserade till stor del på genomförandet av resolution 2286 om åtgärder för att förbättra skyddet för sjukvården i väpnade konflikter och många stater arbetar konkret för att komma tillrätta med problemet. Det rådde stor enighet om att den humanitära rätten fortfarande är relevant för att skydda civila i väpnade konflikter.

En resolution om relationen mellan konflikt och svält antogs också under veckan. Resolutionen betonar vikten av att humanitärt tillträde ges. Det fördömer även användningen av svält som krigsmetod. Om man vill veta mer om Sveriges arbete i FNs säkerhetsråd titta in här.

Oroligheterna vid gränsen mellan Gaza och Israel har drabbat den civila befolkningen i stor utsträckning och Röda Korset uppmanar alla parter i konflikten att göra sitt yttersta för att undvika civila skador. På grund av situationen har humanitär medicinsk hjälp skickats till Gaza för att kunna tillgodose det ökade medicinska behovet i området. På grund av det överbelastade sjukvårdssystemet i Gaza ska ICRC assistera under sex månader för att underlätta den ansträngda situationen. Läs mer om ICRCs arbete här.

I slutet av maj anordnade Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor ett panelsamtal i Sveriges Riksdag för att diskutera hur Sverige arbetar för att minska spridningen av små och lätta vapen. Dessa vapen dödar drygt en kvarts miljon människor runt om i världen varje år, och även i Sverige är våld med små lätta vapen ett problem. Dessa vapen är även de som oftast används i konfliktzoner men ändå finns det få internationella regler som kontrollerar användandet av dem.