Translate
Sök
Deltagarna på konferensen bestod till…. av frivilliga folkrättskommunikatörer och andra frivilliga inom Svenska Röda Korset intresserade av  BEREDSKAP och den humanitära rätten Deltagarna på konferensen bestod av frivilliga folkrättskommunikatörer och andra frivilliga inom Svenska Röda Korset intresserade av beredskap och humanitär rätt.
Folkrätt, Beredskap
20 dec 2018 Av: Krister Hellström, Verksamhetsutvecklare, Svenska Röda Korset

Konferens om folkrätt och beredskap

Läkaren Hanna Kaade ber att vi som lyssnar föreställer oss – föreställer oss hur det kan kännas att sitta i en ambulans med en patient och det skjuts från alla håll och det inte finns någonstans att ta vägen? Han ber att vi föreställer oss hur det känns att på plats i akutrummet oroligt fråga ambulanspersonalen från vilket område de skadade kommer, för att kunna utesluta att det kan vara någon man känner? Han ber oss att föreställa oss hur det kan kännas att bli överfallen och skadas i akutrummet när beväpnade män vill bestämma vem som ska få vård först? Han ber oss att föreställa oss den utsatthet och våldsamhet som sjukvårdspersonal och sjukvården i ett krigsdrabbat land kan drabbas av.

Platsen är Uppsala i slutet av november och evenemanget en konferens för folkrätt och beredskap anordnat av Föreningsenheten på Svenska Röda Korset med stöd av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Deltagare är frivilliga folkrättskommunikatörer och frivilliga inom andra verksamheter inom organisationen. 

Hanna arbetade med sjukvård i Syrien när kriget bröt ut och flera år därefter, bland annat för Syriska Röda Halvmånen. Sjukvården i Syrien har drabbats mycket hårt av anfall och annat hindrande av sjukvård från de stridande parterna. Med upp emot 500 000 dödade och miljontals på flykt inom och utom landet är Syrien ett land med människor som har stora vårdbehov. Många har saknat och saknar möjligheter att få sina behov tillgodosedda.

Anfall mot sjukvård är ett brott mot den internationella humanitära rätten – krigets lagar. Rödakors- och rödahalvmånerörelsen och andra humanitära aktörer arbetar hårt för att uppmärksamma att krigets lagar måste respekteras och sjukvården skyddas bland annat genom kampanjen ”Health Care in Danger” eller ”Sjukvård i skottlinjen”. I Sverige har påverkansarbetet bland annat bedrivits genom att vid olika evenemang närvara med en sönderskjuten ambulans för att sprida kunskap om behovet av sjukvårdens skydd.   

Under konferensen gav också Therese Garmstedt, folkrättsrådgivare vid Svenska Röda Korset en mycket uppskattad föreläsning om den humanitära rätten i Sverige. Hon tog bland annat upp de åtaganden som Svenska Röda Korset har enligt olika författningar, t ex att ansvara för den Nationella Upplysningsbyrån.

Med Thereses och Hannas föreläsningar som bakgrund diskuterade deltagarna på konferensen i mindre grupper olika frågor. Några av frågorna var; Vad är de viktigaste uppgifterna för Svenska Röda Korset om det skulle bli krig i Sverige? Hur förhåller sig grundprincipen om självständighet till den stödjande roll som Svenska Röda Korset har i förhållande till myndigheterna? Hur ska vi jobba i fredstid för att kunna förbereda oss i händelse av krig? Hur kan vi lära av andra nationella föreningar?

Diskussionerna kom att handla om Svenska Röda Korset i såväl krig som kris. Färskt i minnet är bränderna i Sverige under sommaren 2018. Lokal förankring, snabba beslutsvägar och en väl förberedd organisation nämndes som viktigt. Förutom de aktiviteter som finns i författningarna så diskuterades andra aktiviteter som skyddar civilbefolkningen generellt. Kanske kan SRK hjälpa till med informationsspridning, ha samordningsfunktioner, kanske kan man utöka aktiviteter (jmf med nu) att omfatta olika typer av sjukvård - ambulansservice, blodbanker. Principen om självständighet är viktig, den kan dock äventyras till exempel genom hur vissa aktiviteter finansieras. Det är viktigt att föra fram kunskap och informera om Svenska Röda Korset som en neutral, opartisk, humanitär aktör. En av grupperna slår fast ”när hjälpkonvojen når en checkpoint ska alla redan veta vilka vi är och vad vi gör” En fråga som tas upp, i ljuset av erfarenheterna från Syrien, är – om man som nationell förening har alltför mycket kontakt med myndigheterna i fredstid – kan det äventyra omvärldens syn på organisationens neutralitet och opartiskhet?

Det är viktigt att sprida kunskap om den internationella humanitära rätten, kanske ska man satsa mer på vissa utvalda målgrupper såsom studenter, beslutsfattare och journalister. Något som alla är överens om är hur viktiga grundprinciperna är. Det är viktigt att alla som på något sätt arbetar i organisationen känner till dem och verkar i överensstämmelse med dem. Det är alltid viktigt i såväl kriser som krig. Hanna påminner om att man alltid representerar organisationen. Ett uttryck på sociala medier av en enskild person kan få konsekvenser för hela organisationen.

Hanna är numera bosatt i Tyskland där han genomgår en specialistutbildning inom kirurgi. Han fortsätter dock att vara engagerad i frågan om Sjukvård i skottlinjen och humanitärt arbete på olika sätt bland annat genom att delta i internationella forum. Han uttrycker stor tacksamhet för att han bjudits in till vår konferens i Uppsala och vill speciellt tacka Kristina Borg och Krister Hellström. Han betonar flera gånger hur viktigt det är att lära av varandra och sprida kunskap genom erfarenhet. Svenska Röda Korset har ett gott rykte internationellt och Hanna hoppas att det goda arbetet ska fortsätta.

Detta återgäldar vi genom att varmt tacka honom och samtliga som deltog i konferensen. Den är ett steg i riktning mot en utveckling av kris- och krigsberedskapen inom Svenska Röda Korset. Det fanns en stor konsensus om att en konferens av detta slag ska anordnas igen och att vi under tiden ser över möjligheterna till ytterligare erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.  

Att föreställa sig – att föreställa sig det där nästan otänkbara – är en början.