Translate
Sök
Medlemmar ur väpnade grupper utbildas i internationell humanitär rätt av ICRC, Mali oktober 2016. Foto: s.n./ICRC Medlemmar ur väpnade grupper utbildas i internationell humanitär rätt av ICRC, oktober 2016. Foto: s.n./ICRC
Folkrätt
08 nov 2018 Av: Angelica Widström, Folkrättspraktikant, Svenska Röda Korset

Icke-statliga väpnade grupper och den humanitära rätten

Sedan slutet av andra världskriget har världen sett en förändring i hur väpnade konflikter utspelar sig. Historiskt sett har krig förts mellan två eller fler stater i internationella väpnade konflikter, utan eller med begränsad inblandning av andra aktörer. Idag ser vi istället att det är vanligt med andra väpnade aktörer än stater. Även om icke-statliga väpnade grupper inte är något nytt fenomen så har deras inflytande i moderna konflikter ökat. Den utvecklingen har väckt frågor kring om och hur väpnade grupper binds av de regler som finns för att humanisera krigföringen – den humanitära rätten.

Det finns både humanitärrättsliga konventioner och sedvanerätt som binder icke-statliga väpnade grupper. Sedvanerätten på området innehåller de mest grundläggande skyldigheterna som en krigförande aktör har, till exempel att inte rikta attacker mot civila personer och objekt, att inte rekrytera barnsoldater eller använda sexuellt våld som vapen. Det finns med andra ord regler i sedvanerätten som är avsedda att humanisera krigföringen och som binder även icke-statliga väpnade grupper, utan att de eller någon stat behöver erkänna att de är bundna av reglerna.

Idag kan icke-statliga väpnade grupper generellt sett inte själva vara parter till internationella konventioner, som stater blir när de signerar och ratificerar ett traktat. Flera traktatregleringar gäller dock icke-internationella konflikter och dessa anses bindande även för icke-statliga väpnade grupper. Det finns olika sätt att förklara hur de icke-statliga väpnade grupperna blir juridiskt bundna av reglerna.

  1. Ett sätt är att icke-statliga väpnade grupper binds av de konventioner som staten, på vars territorium konflikten utspelar sig, har ratificerat och som är aktuella vid inbördeskrig.
  2. Det är också viktigt att se att individerna i gruppen är bundna i sig själva, som individer, och kan ställas till svars för brott mot reglerna genom den internationella straffrätten, och därmed är också gruppen som enhet bunden.
  3. Gruppen kan också själv signera ett dokument där den förbinder sig att följa relevanta konventioner. Ett sådant dokument kallas för en särskild överenskommelse och upprättas ofta mellan en icke-statlig väpnad grupp och en stat eller en organisation.

För att återgå till min fråga i inledningen så står det klart att icke-statliga väpnade grupper måste följa de humanitärrättsliga reglerna som gäller vid inbördeskrig. Detta är väldigt viktigt, eftersom den humanitära rätten har till syfte att humanisera krigföring och begränsa lidandet för civila och stridande i väpnade konflikter. Om en individ som tillhör en icke-statlig väpnad grupp begår krigsförbrytelser så kan personen ställas till svars och dömas för brott mot den humanitära rätten, både i internationella domstolar och tribunaler men också i nationella domstolar. Det finns idag ingen internationell domstol som har jurisdiktion att ställa en icke-statlig väpnad grupp som enhet till svars, endast individer som företräder gruppen. Däremot kan stater och internationella organisationer utfärda sanktioner mot grupper som bryter mot den humanitära rätten.

Hot om att bli dömd i domstol eller belastas med sanktioner är viktiga incitament för att icke-statliga väpnade grupper ska respektera den humanitära rätten men det finns många andra anledningar till varför de väljer att följa reglerna, till exempel legitimitet. En icke-statlig väpnad grupp som strider mot sin egen stat har ofta som mål att störta regeringen och själva ta makten. Gruppen kan därför vilja bli betraktad, både av befolkningen och världssamfundet, som ett legitimt och berättigat alternativ till den sittande regeringen. Det blir man knappast om man begår krigsbrott!