Translate
Sök

Remissvar

Här publiceras Röda Korsets remissvar.
14 maj 2019

Yttrande över tolkutredningen ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk” (SOU 2018:83)

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade skrivelse. Med anledning av att utredningen är tämligen omfattande och att delar inte har bäring för vår verksamhet har Svenska...
24 april 2019

Röda Korset uppmanar Sverige att underteckna FN:s konvention om förbud mot kärnvapen

Svenska Röda Korset vill att Sverige skriver under FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, och delar därmed inte utredningens slutsats om att konventionens inte bör ratificeras i sin nuvarande form.
18 mars 2019

Röda Korsets yttrande över förlängningen av den tillfälliga utlänningslagen

Svenska Röda Korset välkomnar att fler får möjlighet att återförenas med sina familjer, men menar fortsatt att försörjningskraven för familjeåterförening måste ses över eller revideras. Det framgår av...
13 november 2018

Svenska Röda Korsets synpunkter på förslaget till omarbetning av återvändandedirektivet

Svenska Röda Korset har beretts möjlighet att lämna synpunkter och kommentarer på Europeiska kommissionens förslag till omarbetning av återvändandedirektivet (COM (2018) 634 final). Vi vill med anledn...
12 november 2018

”God och nära vård - En primärvårdsreform” (SOU 2018:39)

Svenska Röda Korset vill här ge sina kommentarer på delbetänkandet ”God och nära vård – En primärvårdsreform”, utifrån erfarenheter från egen vårdverksamhet och utifrån vår roll som vårdgivare enligt ...
09 november 2018

”Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande”, (SOU 2018:22), samt promemoria ”Ett socialt hållbart boende för asylsökande”

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter Svenska Röda Korset ställer sig positivt till att utredningen har undersökt och ger förslag inom alla centrala delar som berör systemen från asyl til...