Translate
Sök

Remissvar

Här publiceras Röda Korsets remissvar.
08 september 2017

Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning” (SOU 2017:38)

Yttrandet begränsas till de delar av utredningen som handlar om vikten av en personcentrerad, individanpassad och jämlik välfärd, tillsyn och uppföljning, samt idéburna aktörers roll och betydelsen av...
20 mars 2017

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – stöd för styrning och ledning – Remissversion”, Socialstyrelsen art. nr. 2016-12-6

I de föreslagna nationella riktlinjerna ges rekommendationer om åtgärder för vård vid depression och ångestsyndrom. Rekommendationerna omfattar diagnostik, utredning, omhändertagande samt behandling, ...
27 februari 2017

Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade SOU och vill med anledning av detta framföra följande. Yttrandet begränsas till frågan om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)...
03 februari 2017

Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds 2016:45)

I föreliggande promemoria lämnas förslag som bland annat syftar till att behålla ett sammanhållet mottagande när tidsbegränsade uppehållstillstånd numera är huvudregel efter införandet av den tillfäll...
01 februari 2017

Tydligare befogenheter för Polismyndigheten när beslut om avvisning eller utvisning verkställs

I utkastet till lagrådsremiss föreslås ett tydligare lagstöd för Polismyndighetens användning av tvångsåtgärder vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut, att Polismyndigheten ska kunna å...
09 januari 2017

Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad skrivelse och vill med anledning av detta framföra följande synpunkter.