Translate
Sök

Remissvar

Här publiceras Röda Korsets remissvar.
16 december 2016

Nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällsliv Ds 2016:35

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade skrivelse och vill med anledning av detta framföra följande.
14 oktober 2016

Barnrättighetsutrednigens betänkande, ”Barnkonventionen blir svensk lag”, SOU 2016:19

 Svenska Röda Korset ställer sig positivt till förslaget om en inkorporering av barnkonventionen.  Svenska Röda Korset anser att det fakultativa protokollet om barns indragning i väpnade konflikter...
30 september 2016

Europeiska Kommissionens förslag till skyddsgrundsförordning

Svenska Röda Korsets yttrande över Europeiska kommissionens förslag till skyddsgrundsförordning (COM (2016) 466) Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag och v...
30 september 2016

Förslag till reviderat EU-direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (COM (2016) 465)

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag och vill med anledning av detta framföra följande synpunkter. Yttrandet begränsas till de bestämmelser i direktivet som...
30 september 2016

EU-kommissionens förslag till asylprocedurförordning COM (2016) 467

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad skrivelse och vill med anledning av detta framföra följande synpunkter. Synpunkter lämnas främst i frågor där Svenska Röda Korse...
21 september 2016

Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation, SOU 2016:40

 Svenska Röda Korset lämnar endast synpunkter kopplat till utredningens förslag till en ny straffbestämmelse, 5 b § i lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terr...