Translate
Sök

Remissvar

Här publiceras Röda Korsets remissvar.
27 februari 2017

Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade SOU och vill med anledning av detta framföra följande. Yttrandet begränsas till frågan om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)...
03 februari 2017

Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds 2016:45)

I föreliggande promemoria lämnas förslag som bland annat syftar till att behålla ett sammanhållet mottagande när tidsbegränsade uppehållstillstånd numera är huvudregel efter införandet av den tillfäll...
01 februari 2017

Tydligare befogenheter för Polismyndigheten när beslut om avvisning eller utvisning verkställs

I utkastet till lagrådsremiss föreslås ett tydligare lagstöd för Polismyndighetens användning av tvångsåtgärder vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut, att Polismyndigheten ska kunna å...
09 januari 2017

Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad skrivelse och vill med anledning av detta framföra följande synpunkter.
16 december 2016

Nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällsliv Ds 2016:35

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade skrivelse och vill med anledning av detta framföra följande.
24 november 2016

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen, Ds 2016 37

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37).