Translate
Sök

VÄRLDENS FRÄMSTA KATASTROFORGANISATION

Röda Korset finns över hela världen, i 190 länder. På världskartan är alla länder där vi är verksamma utmärkta. Du kan också läsa mer om ett antal aktuella katastrofdrabbade länder.

= Här finns vi   = Läs mer

 • Afganistan

  Hårt drabbat av långvariga konflikter. Befolkningen lever i stor fattigdom. Återkommande naturkatastrofer. 

  Det här gör vi: bl a mobila hälsoteam; hälso- och hygieninformation; vatten och sanitet; vård av krigsskadade.

  Läs mer
 • Bangladesh

  Klimatrelaterade naturkatastrofer som cykloner, översvämningar och erosion. Utbredd fattigdom. 

  Vårt arbete: bl a första hjälpen-utbildning; katastrofberedskap; vatten och sanitet.

  Läs mer
 • Syrien

  Konflikten som pågått i flera år har skapat mycket stora svårigheter för den redan utsatta befolkningen. Många människor har dödats, skadats eller tvingats på flykt. Det råder stor brist på mat, vatten och vård.

  Det här gör vi: bl a delar ut mat; vårdinsatser; utbildning och träning i första hjälpen; katastrofberedskap; vatten och sanitet.

  Läs mer
 • Etiopien

  Akut vatten- och matbrist efter svår torka. Infektionssjukdomar som kolera är vanliga.

  Det här gör vi: bl a utbildning i hälso- och hygienfrågor; vatten och sanitet; mikrolån; jordbruksstöd.

  Läs mer
 • Haiti

  Präglat av extrem fattigdom och svåra naturkatastrofer, såsom jordbävningen 2010 och orkanen Matthew 2016. Brist på rent vatten, vilket bl a leder till sjukdomsepidemier.

  Det här gör vi: bl a provisoriska bostäder; vatten och sanitet; hälsoinformation; psykosocialt stöd. 

  Läs mer
 • Irak

  Präglat av konflikt och stor instabilitet vilket tvingat många på flykt inom landet. Brist på bl a mat, vatten, sjukvård och medicin. 

  Det här gör vi: bl a nödhjälp som tält, mat och vatten; utbildning i humanitär rätt.

  Läs mer
 • Jemen

  Svåra strider och våldsamheter har orsakat brist på bl a mat, mediciner och bränsle.

  Det här gör vi: bl a nödhjälp som mat och vatten; medicin och utrustning till sjukhus.

  Läs mer
 • Kongo

  Mycket instabil situation orsakad av väpnade konflikter och våld. Många människor lider av akut undernäring. Svåra sjukdomsepidemier.

  Det här gör vi: bl a vaccinationsprogram; katastrofberedskap.

  Läs mer
 • Liberia

  Återhämtar sig långsamt efter långt och blodigt inbördeskrig. Drabbades av ett stort ebolautbrott 2014. Återkommande stormar och svår torka.

  Det här gör vi: bl a hälso- och hygieninformation; hygien, vatten- och livsmedelsförsörjning.

  Läs mer
 • Myanmar

  Drabbas årligen av svåra naturkatastrofer. Mödradödligheten är hög och tillgången till sjukvård.

  Det här gör vi: bl a  mödra- och barnhälsovård; hälso- och hygieninformation; utbildning i katastrofberedskap.

  Läs mer
 • Nepal

  Ett långt krig har resulterat i utbredd fattigdom och dålig infrastruktur. 2015 drabbades landet av en kraftig jordbävning. Vårt arbete: bl a nödhjälp: samhällsuppbyggnad; katastrofberedskap.

  Läs mer
 • Nordkorea

  Isolerande politik och många naturkatastrofer, såsom stora översvämningar, har lett till djup fattigdom. Stor brist på rent vatten, mat, medicin och energi. Sjukdomar som kolera är vanliga.

  Det här gör vi: bl a vatten och sanitet; nödhjälp; katastrofberedskapslager.

  Läs mer
 • Rumänien

  Många människor lever i fattigdom och utanförskap. Den romska delen av befolkningen är särskilt utsatt och saknar till stor del tillgång till utbildning, arbete och sjukvård.

  Det här gör vi: bl a sjukvård; informations- och utbildningsinsatser.

  Läs mer
 • Somalia

  Till följd av svagt regn råder det utbredd torka i Somalia med hunger som följd. Drygt sex miljoner människor beräknas behöva hjälp. Decennier av interna stridigheter har resulterat i att människor lever i stor utsatthet och fattigdom. Mycket hög mödradödlighet. Kolera sprids snabbt.

  Det här gör vi: hälsokliniker, vattenrening, mat, kontantstöd, informationskampanjer om bl a hiv/aids och könsstympning och vaccinationsprogram.

  Läs mer
 • Sudan

  Interna konflikter drabbar en redan utsatt befolkning och många människor har tvingats på flykt. Utbredd undernäring pga stor brist på mat och rent vatten.

  Det här gör vi: bl a utbildning och träning i första hjälpen och katastrofberedskap; vatten och sanitet; hälsoinformationskampanjer.

  Läs mer
 • Sydsudan

  Mycket instabilt säkerhetsläge. Ett av världens fattigaste länder Nästan två miljoner människor är på flykt. Stor brist på mat och vatten. Uteblivet regn gör situationen extra svår just nu.

  Det här gör vi: bl a vattenrening, hälsovård, delar ut mat, ersätter boskap.

  Läs mer
 • Kenya

  Landet i östra Afrika drabbas med jämna mellanrum av torka. Uteblivna regn gör att läget just nu är svårt. I delar av landet råder det vattenbrist och många människor är undernärda. De senaste åren har det även förekommit kolerautbrott i landet.

  Det här gör vi: bl a vattenrening och hälsovård.

  Läs mer
 • Aleppo, Syrien

  Situationen i östra Aleppo akut. Tusentals människor tvingas fly från sina hem, de flesta är familjer med små barn. Det råder brist på allt och hjälpbehoven är enorma.

  Det här gör vi: bl a evakuering, hälp med boende, varm mat, vatten och vård. 

  Ge ditt stöd nu
 • Libanon

  I landet lever 2 miljoner flyktingar, motsvarande en tredjedel av befolkningen. En stor del av dem har flytt kriget i Syrien. Många bor i läger eller andra bristfälliga bostäder, vilket ökar utsattheten.

  Det här gör vi: bl a ambulansservice; driver blodbank; vatten och sanitet; psykosocialt stöd. 

  Läs mer
 • Lesbos, Grekland

  Under 2015 kom mer än 247 900 människor på flykt via Turkiet till Lesbos/Grekland för att ta sig vidare genom Europa. Sedan grannländerna stängt sina gränser är 60 000 människor strandade i flyktingläger under svåra förhållanden. 

  Det här gör vi: bl a nödhjälp som mat, vatten, hygienkit och sovsäckar; medicinsk vård; första hjälpen; psykosocialt stöd; familjeåterförening.

  Läs mer